Zawieranie umów najmu i aneksów

Zasady, tryb i kryteria wynajmowania lokali określa Uchwała Nr XXXI/723/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dn. 18.12.2008r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce z późniejszymi zmianami.

Zawarcie umowy najmu bądź aneksu następuje na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez właściwy do spraw mieszkaniowych Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6

W celu podpisania umowy najmu bądź aneksu należy zgłaszać się do naszej siedziby pokój 308 (III piętro). Osoby mające problem z poruszaniem się proszone są o zgłaszanie się w PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter)

Wnioski z Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kielce dotyczące:

  • przyznania mieszkania
  • zamiany mieszkania
  • uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
  • przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

wypełniane są w pokoju 204 (II piętro)

Pliki do pobrania: