P0011/2010

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Modernizacja obiektu przy Pl. Niepodległości 1A w Kielcach.”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0011/2010 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp. (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 ustawy Pzp.(pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6 - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk Nr 7 - Druk wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia (pdf)
9. Druk Nr 8 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
10. Projekt budowlany przebudowy budynku ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na galerię
      artystyczną przy Pl. Niepodległości 1A w Kielcach, w tym:
    10.1. Architektura (pdf)
    10.2. Inwentaryzacja (pdf)
    10.3. Konstrukcja
            
10.3.1. opinia techniczna (pdf)
             10.3.2. część opisowa (pdf)
             10.3.3. rysunki (dwg)
    10.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne
            
10.4.1. część opisowa (pdf)
            
10.4.2. rysunki (dwg)
            
10.4.3. rozwinięcie instalacji (dwg)
    10.5. Instalacje elektryczne
            
10.5.1. część opisowa (pdf)
            
10.5.2. schemat zasilania (dwg)
            
10.5.3. rysunki (dwg)
    10.6. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (pdf)
    10.7. Druk nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
    10.8. Druk nr 10 - Przedmiary robót (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz