P0013/2009

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Wykonanie kotłowni gazowej oraz przyłączy gazu, wody i en. elektrycznej do budynku przy ul. Mielczarskiego 45.”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0013/2009 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 Pzp (pdf)
5. Druk nr 4 - Oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust.4 Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
8. Druk nr 6b - Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami (pdf)
9. Druk nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej (pdf)
10. Druk nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku użytkowego przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach, składający się z branż: architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.(pdf)
     10.1 Technol. kotłowni + inst. wewn. (pdf)
     10.2 Przyłącza wod.-kan. (pdf)
     10.3 Instalacje elektryczne (pdf)
11.
Druk nr 9 - Przedmiary robót (materiał pomocniczy) (pdf)
12. Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
13. Druk nr 11 - Pozwolenie na przebudowę budynku użytkowego na potrzeby kotłowni gazowej przy ul. Mielczarskiego 45  (pdf)
14. Druk nr 12 - Oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (jeżeli dotyczy) (pdf)

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz