P0011/2009

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych,  w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0011/2009 (pdf)

Informacje dodatkowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Zadanie nr 1 - Część wschodnia miasta Kielce:
     10.1. Druk Nr 7A - Mapy wg zestawienia (pdf)
     10.2. Druk Nr 7AW - Mapy terenów wyłączonych ze sprzątania (pdf)
11. Zadanie nr 2 - Część zachodnia miasta Kielce
     11.1. Druk Nr 7B -  Mapy wg zestawienia (pdf)
     11.2. Druk Nr 7BW - Mapy terenów wyłączonych ze sprzątania (pdf)
12. Druk Nr 8 - Oświadczenie z art.36 ust.4 ustawy Pzp o zakresie robót powierzonych Podwykonawcy (pdf)
13. Druk Nr 9 - Oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (pdf)
14. Druk Nr 10. - Oświadczenie wykonawcy o dostarczeniu polisy ubezpieczenia OC kontraktowej (pdf)

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz