Instrukcja dla uczestników przystępujących do negocjacji stawki czynszu

Ogłoszenie dotyczące wynajęcia lokalu użytkowego/garażu/reklamy w trybie negocjacji stawki czynszu publikowane jest na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
www.mzb.kielece.pl. oraz na tablicy ogłoszeń MZB na okres co najmniej 21 dni, począwszy od dnia wywieszenia ogłoszenia.
Negocjacje przeprowadzane są w siedzibie MZB, ul Paderewskiego 20.
O terminie planowanych negocjacji uczestnicy powiadamiani są pisemnie.

Informacje ogólne:

 1. Przystąpienie do negocjacji uczestnik zgłasza na piśmie w formie oferty cenowej na wynajem lokalu użytkowego, garażu, reklamy. Wniosek powinien zawierać dane beneficjenta (imię, nazwiska, adresu lub nazwy i siedziba firmy, nr NIP/PESEL), adres lokalu użytkowego, garażu, powierzchni reklamowej, propozycję stawki  czynszu za 1 m. kw. lub za całą powierzchnię lokalu, garażu, reklamy.
 2. Rozpatrzenie oferty następuje najwcześniej po upływie 21 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia o wynajmie, na stronie internetowej www.mzb.kielc.pl.
 3. Miejski Zarząd Budynków zaprasza do negocjacji pisemnie wyznaczając miejsce, datę i godzinę planowanych negocjacji.
 4. Warunki przystąpienia do trybu negocjacji:
  a) potwierdzenie wpłaty kwoty wadium,
  b) oświadczenie: (wzór oświadczenia)
  – o nie zaleganiu z odprowadzaniem podatków  do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne
  – o nie posiadaniu zaległości wobec MZB w Kielcach
  – o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, garażu, powierzchni reklamowej,
  – o zapoznaniu się z warunkami trybu negocjacji
 5. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą przez uczestnika negocjacji,  skutkuje jego  unieważnieniem.
 6. Stawka czynszu proponowana przez oferenta podlega negocjacji. Wynegocjowana stawka czynszu jest wartością netto, do której należy doliczyć podatek VAT. Nie zawiera dodatkowych opłat za media oraz należnego podatku od nieruchomości naliczanego przez właściwy  organ gminy.
 7. W przypadku przystąpienia do negocjacji większej ilości oferentów, przeprowadzana jest licytacja  stawki czynszu. Kwotą wyjściową wówczas  jest najwyższa zaproponowana stawka czynszu. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1,00 zł – dotyczy lokali użytkowych, garaży, reklam, gdy stawka czynszu liczona jest za 1 m kw. powierzchni lub za jeden garaż.
 8. W przypadku reklam, gdy czynsz obliczany jest za całą powierzchnię ściany, postąpienie wynosi nie mniej niż 50,00 zł.
 9. Na okoliczność przeprowadzonych negocjacji sporządzany jest protokół.
 10. Miejskiemu Zarządowi Budynków przysługuje prawo do unieważnienia, zmiany terminu  lub odstąpienia od negocjacji, bez podania przyczyn.

Wadium

Uczestnik  negocjacji wnosi wadium w gotówce, w wysokości oraz na konto wskazane w  ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej.
Wadium zwracane jest uczestnikowi, który nie wygrał negocjacji, niezwłocznie po ich zakończeniu,  po pomniejszeniu o koszty prowadzenia  rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za dokonany przelew.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał negocjacje, zalicza się na poczet czynszu ustalonego w umowie najmu.
Uczestnik, który wygrał negocjacje, traci wadium w przypadku odmowy podpisania umowy najmu, lub nie podpisania umowy, w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Wymogi dodatkowe

Oferent obowiązany będzie do przedłożenia w MZB, w dniu podpisania umowy najmu, weksla „in-blanco” na warunkach umowy wekslowej stanowiącej załącznik do umowy najmu lokalu użytkowego, garażu, reklamy lub dokona wpłaty kaucji w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu na konto wskazane w umowie najmu, pod rygorem rozwiązania jej bez wypowiedzenia.

Oferent, który zawarł umowę najmu lokalu użytkowego/garażu może przeprowadzać prace remontowe rzeczy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jedynie za wyrażoną na piśmie zgodą Wynajmującego oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, zgód oraz decyzji administracyjnych odpowiednich organów/instytucji.

Najemca wykonuje remont oraz adaptację lokalu użytkowego, garażu, reklamy wyłącznie na koszt własny bez możliwości rozliczenia poniesionych nakładów przez Wynajmującego.

Najemcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na remont lub adaptację lokalu użytkowego, garażu, reklamy ani w czasie trwania stosunku najmu ani po jego ustaniu.

W przypadku konieczności uzyskania pozwoleń budowlanych przewidzianych prawem, jak również uzyskania zmiany sposobu użytkowania rzeczy lub stosownych uchwał wspólnot mieszkaniowych, najemca ponosi wszelkie koszty wynikające z powyższego.

Najemca zobowiązany jest uzyskać zgodę posiadacza / zarządcy nieruchomości na umieszczenie tablic reklamowych/szyldów przed ich montażem.

W przypadku budynków, których właścicielem jest Wspólnota Mieszkaniowa  na umieszczanie szyldów oraz tablic reklamowych jak również przeprowadzenie prac remontowych dotyczących części wspólnych wymagana jest zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażona w formie uchwały.

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego/garażu/reklamy.

O miejscu i terminie podpisania umowy najmu MZB powiadamia osobę lub firmę, która wygrała negocjacje w dniu ich zakończenia. Negocjacje uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokółu.

Umowa najmu powinna być zawarta nie później niż 21 dni od dnia przeprowadzenia negocjacji.

Przekazanie lokalu użytkowego/garażu/reklamy.

Na okoliczność przekazania Najemcy lokalu użytkowego/garażu/reklamy sporządzany jest protokół zdawczo- odbiorczy.

Do chwili przekazania lokalu/garażu/reklamy negocjacje mogą zostać unieważnione  przez Prezydenta  Miasta Kielce, w przypadku  wyłączenia rzeczy do sprzedaży lub  innego zagospodarowania.

RODO

Dane osób zgłaszających się do przetargu/licytacji przetwarzane są i chronione w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, oraz zgodnie z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej: www.mzb.kielce.pl , w zakładce „Ochrona danych osobowych” (klauzula informacyjna dla uczestników przetargu /licytacji oraz ogólna klauzula informacyjna  dla osób, z którymi MZB zawiera umowę najmu  lub umowę wekslową)”.