Instrukcja dla uczestników licytacji / przetargu

Ogłoszenie dotyczące wynajęcia lokalu użytkowego/garażu/reklamy trybie licytacji/przetargu  publikowane jest  na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach www.mzb.kielece.pl, w  prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń MZB, co najmniej 21 dni przed wyznaczonym dniem licytacji/przetargu.
Licytacja/przetarg przeprowadzana jest w siedzibie MZB, ul. Paderewskiego 20.
Termin licytacji/przetargu podawany jest w ogłoszeniu.

Informacje ogólne

 1. Przystąpienie do przetargu uczestnik zgłasza ustnie z podaniem imienia, nazwiska, adresu lub nazwy i siedziby firmy w momencie wywołania danego lokalu.
 2. Uczestnik przedkłada pisemne oświadczenia: (wzór oświadczenia)
  – o niezaleganiu z odprowadzaniem podatków  do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne
  – o nieposiadaniu zaległości wobec MZB w Kielcach
  – o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu
  – o zapoznaniu się z warunkami przetargu
 3. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą przez uczestnika, który wygrał przetarg skutkuje jego unieważnieniem.
 4. Cena wywoławcza ustalona zgodnie z ogłoszeniem jest wartością netto, do której należy doliczyć podatek VAT, nie zawiera dodatkowych opłat za media oraz należnego podatku od nieruchomości naliczanego bezpośrednio przez właściwy organ gminy.
 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1,00 zł – dotyczy lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni reklamowych gdy stawka liczona jest za 1 m kw. powierzchni lub za jeden garaż.
 6. W przypadku reklam, gdy czynsz obliczony jest za cała powierzchnię ściany, postąpienie wynosi nie niej niż 50 zł.
 7. Licytacja/przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował stawkę wyższą o co najmniej jedno postąpienie od stawki wywoławczej.
 8. Miejskiemu Zarządowi Budynków przysługuje prawo do unieważnienia, zmiany terminu lub odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyn.

Wadium

Uczestnik  licytacji/przetargu wnosi wadium w gotówce, w wysokości, terminie i na konto wskazane w ogłoszeniu o licytacji/przetargu.
Wadium zwracane jest uczestnikowi, który nie wygrał licytacji/przetargu, niezwłocznie po jego zakończeniu,  po pomniejszeniu o koszty prowadzenia  rachunku bankowego oraz prowizji            bankowej za dokonany przelew.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytację/przetarg, zalicza się na poczet czynszu ustalonego w umowie najmu.
Uczestnik, który wygrał licytację/przetarg, traci wadium w przypadku odmowy podpisania umowy najmu, lub nie podpisania umowy, w terminie 21 dni od dnia zakończenia (zamknięcia)  licytacji/przetargu.

Organizacja i przebieg przetargu

Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera licytację/przetarg przekazując uczestnikom licytacji/przetargu informacje podane w ogłoszeniu oraz podając do wiadomości imiona, nazwiska lub nazwy firm, które zostały dopuszczone do licytacji/przetargu. Uczestnicy licytacji/przetargu zgłaszają kolejne, wyższe stawki czynszu za 1m2  lub za sztukę, dopóty dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia. Stawka czynszu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą stawkę. Po ustaniu postąpień przewodniczący uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek czynszu dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę stawkę, zamyka licytację/przetarg i ogłasza jego wynik, imię i nazwisko lub nazwę firmy, która wygrała licytację/przetarg. Przewodniczący poucza uczestników licytacji/przetargu o prawie wniesienia skargi na czynności przetargowe do Prezydenta Miasta Kielce w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji/przetargu.

Wymogi dodatkowe

Oferent, który wygrał licytację/przetarg, obowiązany będzie do przedłożenia w MZB, w dniu podpisania umowy najmu, weksla „in-blanco” na warunkach umowy wekslowej stanowiącej załącznik do umowy najmu lokalu użytkowego, garażu, reklamy lub dokona wpłaty kaucji w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu brutto na konto wskazane w umowie najmu, pod rygorem rozwiązania jej bez wypowiedzenia.

Oferent, który wygrał licytację/przetarg i zawarł umowę najmu lokalu użytkowego/garażu może przeprowadzać prace remontowe rzeczy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jedynie za wyrażoną na piśmie zgodą Wynajmującego oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, zgód oraz decyzji administracyjnych odpowiednich organów/instytucji.

Najemca wykonuje remont oraz adaptację lokalu użytkowego, garażu, reklamy wyłącznie na koszt własny bez możliwości rozliczenia poniesionych nakładów przez Wynajmującego.

Najemcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na remont lub adaptację lokalu użytkowego, garażu, reklamy ani w czasie trwania stosunku najmu ani po jego ustaniu.

W przypadku konieczności uzyskania pozwoleń budowlanych przewidzianych prawem, jak również uzyskania zmiany sposobu użytkowania rzeczy lub stosownych uchwał wspólnot mieszkaniowych, Najemca ponosi wszelkie koszty wynikające z powyższego.

Najemca zobowiązany jest uzyskać zgodę posiadacza / zarządcy nieruchomości na umieszczenie tablic reklamowych/szyldów przed ich montażem.

W przypadku budynków, których właścicielem jest Wspólnota Mieszkaniowa na umieszczanie szyldów oraz tablic reklamowych, jak również na przeprowadzenie prac remontowych dotyczących części wspólnych, wymagana jest zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażona w formie uchwały.

Zawarcie umowy najmu lokalu/garażu/reklamy.

O miejscu i terminie podpisania umowy najmu MZB powiadamia osobę lub firmę, która wygrała licytację/przetarg w dniu jego zakończenia.

Licytację/przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.

Umowę najmu należy podpisać nie wcześniej niż 7 dni, i nie później niż  21 dni od dnia zamknięcia licytacji/przetargu.

Przekazanie lokalu/garażu/reklamy.

Na okoliczność przekazania Najemcy lokalu użytkowego/garażu/reklamy sporządzany jest protokół zdawczo – odbiorczy.

Do chwili przekazania lokalu/garażu/reklamy licytacja/przetarg może zostać unieważniona, w  przypadku wyłączenia rzeczy do sprzedaży lub innego zagospodarowania, przez Prezydenta Miasta Kielce.

RODO

Dane osób zgłaszających się do przetargu/licytacji przetwarzane są i chronione w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, oraz zgodnie z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej: www.mzb.kielce.pl , w zakładce „Ochrona danych osobowych” (klauzula informacyjna dla uczestników przetargu /licytacji oraz ogólna klauzula informacyjna  dla osób, z którymi MZB zawiera umowę najmu  lub umowę wekslową)”.