Zasady najmu lokali użytkowych, garaży i reklam

 1. Lokale użytkowe, garaże oraz powierzchnie pod reklamę wchodzące w skład zasobu nieruchomości miasta Kielce oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, jak również stanowiących własność prywatną oraz o nieuregulowanym stanie prawnym, którymi zarządza, w imieniu Prezydenta miasta Kielce, Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, wynajmowane są na zasadzie równości wszystkim podmiotom gospodarczym, w drodze przetargów publicznych (licytacji ustnych) bądź negocjacji stawki czynszu,  na mocy Uchwały Nr IX/157/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 06 maja 2003r. w sprawie „zasad gospodarowania lokalami  użytkowymi i budynkami stanowiącymi mienie  komunale” zmienionej Uchwałami nr XLVI/882/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia  14 lipca 2005r.  oraz Uchwały nr XII/222/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 lipca 2007r., oraz w oparciu Zarządzenie nr  166 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 24 czerwca  2003r. w sprawie „ustalenia  zasad  organizacji i  trybu  przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych” zmienione Zarządzeniem nr  292/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2012r.
 2. Najemcami lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni pod reklamę w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości  miasta Kielce oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, jak również stanowiących własność prywatną oraz o nieuregulowanym stanie prawnym, którymi zarządza, w imieniu Prezydenta miasta Kielce, Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Umowa najmu na lokal użytkowy, garaż bądź reklamę zawierana jest z Wynajmującym Gminą Kielce – Miejskim Zarządem  Budynków w Kielcach, na czas nieokreślony.
  Rozwiązanie umowy przez strony regulują zapisy umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
  wzór umowy najmu lokalu
  wzór umowy najmu garażu

  – wzór umowy najmu ściany pod reklamę
 4. Zabezpieczeniem  w/w Umowy jest złożenie w MZB zabezpieczenia gwarancyjnego w postaci weksla „in- blanco” na  warunkach umowy wekslowej lub wpłaty kaucji pieniężnej w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu brutto, na konto wskazane w umowie najmu.(wzór umowy wekslowej i blankietu wekslowego).
 5. Stawka czynszu, zawarta w umowie najmu, nie obejmuje opłat dotyczących mediów dostarczanych do lokalu użytkowego, garażu tj. energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i   płynnych, centralnego  ogrzewania,  opłat za ciepłą i zimną wodę, ochronę obiektu, korzystanie z dźwigu, itp.
 6. Do stawki czynszu za lokale użytkowe, garaże oraz reklamy naliczany jest podatek VAT.
 7. Stawka czynszu waloryzowana jest w okresach rocznych wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od 01 kwietnia do 31 marca następnego roku.
 8. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości za wynajmowaną powierzchnię użytkową leży po stronie Najemcy. Opłata wnoszona jest do Urzędu Miasta Kielce Wydziału Podatków na podstawie wydanego nakazu płatniczego.
 9. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności, ciąży na Najemcy.
 10. Prace remontowo-budowlane, adaptacyjne oraz mające na celu ulepszenie przedmiotu najmu, Najemca przeprowadza wyłącznie na własny koszt i ryzyko. Najemca nie będzie dochodził zwrotu wartości poniesionych nakładów w trakcie trwania najmu, jak i po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku najmu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 11. Na czas trwania remontu, maksymalnie do 3 miesięcy, przysługuje Najemcy rekompensata w postaci obniżki stawki czynszu o 50%.
 12. Rozpoczęcie prac remontowych przez Najemcę może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotowych prac zgodnie z prawem budowlanym, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, a także po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa niezbędnych zgód, pozwoleń opinii oraz decyzji administracyjnych odpowiednich organów, instytucji.
 13. W przypadku budynku będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej ingerencja w części nieruchomości wspólnej, związana z pracami remontowymi, montażem szyldu lub w zakresie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub podawanie alkoholu, wymaga zgody Wspólnoty w formie uchwały.
 14. W przypadku nieruchomości będącej w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przeprowadzanie prac remontowo- adaptacyjnych, montaż reklam lub wyrażenie zgody na sprzedaż lub podawanie alkoholu, wymaga zgody posiadacza / zarządcy nieruchomości.
 15. Uzyskaną zgodę na sprzedaż lub podawanie alkoholu, najemca ma obowiązek przedłożyć w stosownym Wydziale Urzędu Miasta Kielce, w celu uzyskania koncesji.
 16. W przypadku przeprowadzania prac remontowych lub montażu reklam, szyldów na elewacjach budynków zabytkowych lub leżących w strefie ochrony konserwatorskiej, oprócz zgody zarządcy nieruchomości, wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
 17. W przypadku nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków umieszczenie przez Najemcę drugiego i kolejnego szyldu na elewacji budynku jest odpłatne i wymaga podpisania odrębnej umowy najmu z zarządcą nieruchomości. W przypadku bezumownego zajęcia powierzchni naliczone zostanie odszkodowanie.
 18. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, i przejmuje na siebie obowiązek dotyczący zadań ochrony przeciwpożarowej wynikający z ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009.178.1380 j.t. z późn. zm.) i zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot najmu zgodnie z wymaganiami, na własny koszt i ryzyko bez prawa zwrotu poniesionych nakładów.