Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych

Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu

01 Instrukcja dla Wykonawców
02 Załącznik nr 1 - Formularz oferty
03 Załącznik nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników
04 Załącznik nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art_25a ust_1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
05 Załącznik nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art_25a ust_1 ustawy Pzp dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
06 Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący grupy kapitałowej
07 Załącznik nr 6 - Wzór umowy
08 Załącznik nr 7 - Wykaz robót
09 Załącznik nr 8 - Wykaz osób
10 PROJEKT str 1
    10.1 Technologia węzła cieplnego
        10.1.1 pw wielobranżowy
    10.2 Instalacje elektryczne - węzeł cieplny
    10.3 Projekt wykonawczy - architektoniczno- konstrukcyjny + ekspertyza konstrukcyjna
    10.4 Projekt budowlany instalacji c.o i c.w w budynku
    10.5 Inwentaryzacja
    10.6 Schemat uzg. MPEC
    10.7 Uzgodnienie MPEC
    10.8 Przestawienie garażu
11 Załącznik nr 10 - Przedmiary robót
    11.1 Inst sanit węzeł przedmiar
    11.2 Roboty budowlane
    11.3 Przestawienie garażu kolidującego z trasą przyłącza c.o
    11.4 Sienkiewicza 72 węzeł co Inst. elektr przedmiar
    11.5 Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej
12 Załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
    12.1 Specyfikacja techniczna- węzeł cieplny
    12.2 STWiOR (budynek)

 


Przebieg postępowania:

2020-12-11 Informacja z otwarcia ofert

2020-12-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia