Aktualne zamówienia

Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021r. do 31-12-2021r.

Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021r. do 31-12-2021r.


Przebieg postępowania:

2020-12-11-Informacja z otwarcia ofert

2020-12-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Modernizacja lokali mieszkalnych – zasób w Kielcach

Modernizacja lokali mieszkalnych – zasób w Kielcach

 


Przebieg postępowania:

2020-12-15 Informacja z otwarcia ofert

2020-12-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-04 Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych

Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu

01 Instrukcja dla Wykonawców
02 Załącznik nr 1 - Formularz oferty
03 Załącznik nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników
04 Załącznik nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art_25a ust_1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
05 Załącznik nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy na podstawie art_25a ust_1 ustawy Pzp dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
06 Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący grupy kapitałowej
07 Załącznik nr 6 - Wzór umowy
08 Załącznik nr 7 - Wykaz robót
09 Załącznik nr 8 - Wykaz osób
10 PROJEKT str 1
    10.1 Technologia węzła cieplnego
        10.1.1 pw wielobranżowy
    10.2 Instalacje elektryczne - węzeł cieplny
    10.3 Projekt wykonawczy - architektoniczno- konstrukcyjny + ekspertyza konstrukcyjna
    10.4 Projekt budowlany instalacji c.o i c.w w budynku
    10.5 Inwentaryzacja
    10.6 Schemat uzg. MPEC
    10.7 Uzgodnienie MPEC
    10.8 Przestawienie garażu
11 Załącznik nr 10 - Przedmiary robót
    11.1 Inst sanit węzeł przedmiar
    11.2 Roboty budowlane
    11.3 Przestawienie garażu kolidującego z trasą przyłącza c.o
    11.4 Sienkiewicza 72 węzeł co Inst. elektr przedmiar
    11.5 Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej
12 Załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
    12.1 Specyfikacja techniczna- węzeł cieplny
    12.2 STWiOR (budynek)

 


Przebieg postępowania:

2020-12-11 Informacja z otwarcia ofert

2020-12-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

– część  I –  „Utrzymanie  czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r”

– część  II –  „Usługi sprzątania w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków przy ulicy  Paderewskiego 20 w Kielcach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r”

2020-11-02 Ważne: Nastąpiła zmiana terminów składania ofert oraz otwarcia ofert.
Nowy terminy: składania ofert: 2020-11-16 do godz. 10:00, otwarcia 2020-11-16 godz. 10:30


Przebieg postępowania:

2020-11-02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-11-16 Informacja z otwarcia ofert

2020-12-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-01-22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia