Formy pomocy

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów. Świadczenia te funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

OBNIŻKA CZYNSZU

Zasady udzielania obniżki czynszu określa Zarządzenie Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 9.04.2019r. w sprawie określenia trybu postępowania przy udzielaniu obniżek czynszu za lokale w zasobach Miasta, lokale Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Miasta Kielce oraz lokale wynajmowane Miastu przez innych właścicieli  z późniejszymi zmianami.

O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby, które:

  1. zawarły umowę najmu na czas nieoznaczony,
  2. nie pobierają dodatku mieszkaniowego,
  3. spełniają kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu.

Pliki do pobrania:

 Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie MZB pokój 202 (II piętro).