Informacja dla posiadaczy zwierząt

Informujmy, że Uchwała Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce, Rozdział 6, nakłada obowiązki na osoby posiadające zwierzęta domowe.

Zapisy uchwały stanowią:

 • Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
 • Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
 • Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  • prowadzenia zwierząt na uwięzi, z zastrzeżeniem ust. 4,
  • nałożenia kagańca psom ras uznawanych za agresywne zagrażającym otoczeniu,
  • nie wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników, na tereny:
   a) placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
   b) kąpielisk i boisk szkolnych,
   c) zieleni i tereny sportowe zarządzane przez następujące jednostki organizacyjne miasta: szkoły, przedszkola, żłobki, placówki wychowawcze, placówki kultury, urzędy,
   d) budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym w szczególności budynków, w których siedziby mają jednostki organizacyjne miasta określone w ppkt c, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej,
  • należytego zabezpieczenia nieruchomości, tak aby przebywające w niej zwierzęta nie mogły się z niej wydostać,
  • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
 • W miejscach mało zatłoczonych, za wyjątkiem psów rasy określonej przepisami za agresywną, dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec,
  a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
 • Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są do zabezpieczenia tych lokali przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Prosimy właścicieli zwierząt domowych o przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami, tak aby nie były one uciążliwe dla sąsiadów.