Nabór na wolne stanowisko nr 3/2022

2022-12-20

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Główny Księgowy

w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 3/2022)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Urszula Grabowska zam. Kielce.

Pani Urszula Grabowska spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 


2022-12-20

Informacja o liczbie kandydatów

spełniających wymogi formalne na stanowisko

Głównego Księgowego Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

(nr 3/2022)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 2 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 2 kandydatów.


2022-11-17

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
(nr 3/2022)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki,
  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki,
  przygotowywanie rocznego planu finansowego jednostki,
  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym,
  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji   finansowych i gospodarczych,
  analizowanie i kontrolowanie wykonania planu finansowego,
  przygotowywanie sprawozdań finansowych z działalności jednostki,
  inne prace wynikające z potrzeb jednostki lub zlecone przez kierownika jednostki.

 

 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:
  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, ekonomiczne wyższe zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  – znajomość zagadnień związanych z ewidencją księgową środków trwałych,
  – znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  – znajomość przepisów ustaw: PIT, CIT, VAT, ZUS, o rachunkowości, o finansach publicznych,
  – znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  – obsługa programów Microsoft Office (Word, Excel),
 • Pozostałe wymagania dodatkowe:
  – znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i gospodarki komunalno- mieszkaniowej,
  – znajomość obsługi programu finansowo – księgowego F-K,
  – mile widziana praca w jednostce budżetowej,
  – doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi.
  – predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej  kwestionariusz-zatrudnienie (DOC(PDF) oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oświadczenie (DOC) (PDF) oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
  oświadczenie kandydata, o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych* w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 3/2022 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.

2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.

3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się
o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.

5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.

8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).

9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,