Nabór na wolne stanowisko nr 6/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektora w Dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 6/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Garbat zam. Kielce.

Pani Beata Garbat podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania merytoryczne i ogólne, związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała odpowiadał wyczerpująco. Komisja uznała, że wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują kandydata do objęcia ww. stanowiska.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektora w dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali

(nr 6/2020)

     Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 2 kandydatów.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali
(nr 6/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na lokale użytkowe, garaże, boksy i reklamy,
  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokali użytkowych powierzonych do zarządzania,
  przygotowywanie umów  najmu,
  przygotowywanie wniosków do Prezydenta Miasta Kielce, w sprawach najmu lokali, reklam,
  kwalifikacja i rozliczanie remontów lokali użytkowych,
 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce, jak również na terenie województwa świętokrzyskiego, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:
  Wykształcenie: wyższe preferowane  z zakresu budownictwa,
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 • Pozostałe wymagania dodatkowe:

prawo jazdy kat B,
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Uchwały Nr IX/157/2003 Rady Miejskiej w Kielcach wraz z póź. zm.;
Zarządzenia Nr 166 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2003 r. ze zm., Kodeksu cywilnego w zakresie najmu i dzierżawy, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy prawo budowlane,

– predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej: kwestionariusz-zatrudnienie oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oświadczenie oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 6/2020 r.) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Rozmiar tekstu
Kontrast