Nabór na wolne stanowisko nr 7/2020


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko księgowy w Dziale finansowo-księgowym
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 7/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Kowalska zam. Kielce.

Pani Monika Kowalska podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania merytoryczne i ogólne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała odpowiadał bardzo dobrze. Komisja uznała, że wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują kandydata do objęcia ww. stanowiska.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na stanowisko 
księgowy w dziale finansowo – księgowym
(nr 7/2020)

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, kandydata zakwalifikowano do następnego etapu.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
księgowy w dziale finansowo – księgowym
(nr 7/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1.0

Główne obowiązki:

– dekretacja i księgowanie faktur zakupu w programie finansowo-księgowym,
– prowadzenie rozliczeń VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
– rozliczanie inwentaryzacji,
– prowadzenie kont kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej oraz zaangażowania wydatków.

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane ekonomiczne),
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
– minimum 5 letni staż pracy w księgowości,
– obsługa programów Microsoft Office (Word, Excel),
– obsługa programu finansowo – księgowego,
– znajomość zagadnień związanych z ewidencją księgową środków trwałych,
– znajomość przepisów ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych,
– znajomość przepisów Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
– znajomość przepisów Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– znajomość obsługi programu finansowo – księgowego F-K Firmy Mieszczanin,
– znajomość obsługi programu do ewidencji środków trwałych Firmy ENOVA.

– predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej (kwestionariusz-zatrudnienie )oraz w sekretariacie),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej ( oświadczenie  ) oraz w sekretariacie),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 7/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Rozmiar tekstu
Kontrast