Nabór na wolne stanowisko nr 8/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektor w Dziale eksploatacji i rozliczeń
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 8/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Urszula Ślusarczyk – Sikora zam. Kielce.

Pani Urszula Ślusarczyk – Sikora spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała rzeczowych
i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na ww. stanowisku.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 8/2020)

  Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 1 kandydata.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale eksploatacji i rozliczeń
(nr 8/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – obsługa programu czynszowego, prowadzenie rozliczeń kosztów mediów, naliczanie
  i rozliczanie opłat za lokale, dokonywanie odczytów urządzeń pomiarowych, obsługa programu
  do kart przedpłatowych za media, obsługa interesantów,
 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe
  miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 oraz na terenie gminy Kielce, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Wymagania konieczne:
  – wykształcenie: wyższe ekonomiczne
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy w tym 3 lata na podobnym stanowisku
  – umiejętność obsługi programu do rozliczeń np. SŁONIE
  doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami
  – znajomość programu Microsoft Office (Word, Excel)
  – znajomość Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami
  – znajomość przepisów o rachunkowości,
 • Wymagania dodatkowe:
  – odporność na stres
  – łatwość nawiązywania kontaktów,
  – komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej (kwestionariusz-zatrudnienie )oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej ( oświadczenie  ) oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 8/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków

w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Rozmiar tekstu
Kontrast