Regulacja stawek czynszu

Regulacja stawek czynszu

Miejski Zarząd Budynków informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 30.12.2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kielce, od dnia 1.01.2022r.  maksymalna stawka czynszu wynosi:

  • dla lokali oddanych do użytkowania przed 1.01.2012r. w wysokości: 7,00 zł,
  • dla lokali oddanych do użytkowania po 1.01.2012r. w wysokości: 7,50 zł,
  • dla lokali wynajmowanych na zasadzie najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych – stawka czynszu pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. w wysokości: 1,60 zł.

Powyższe maksymalne stawki czynszu stanowią podstawę do ustalenia stawki czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu, przy uwzględnieniu czynników obniżających tę stawkę, określonych w §6 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXXVII/723/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2021-2025”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią z Zarządzenia Nr 410/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 30.12.2021.