Aktualności

Nabór na wolne stanowisko nr 7/2020

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
księgowy w dziale finansowo – księgowym
(nr 7/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1.0

Główne obowiązki:

– dekretacja i księgowanie faktur zakupu w programie finansowo-księgowym,
– prowadzenie rozliczeń VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
– rozliczanie inwentaryzacji,
– prowadzenie kont kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej oraz zaangażowania wydatków.

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane ekonomiczne),
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
– minimum 5 letni staż pracy w księgowości,
– obsługa programów Microsoft Office (Word, Excel),
– obsługa programu finansowo – księgowego,
– znajomość zagadnień związanych z ewidencją księgową środków trwałych,
– znajomość przepisów ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych,
– znajomość przepisów Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
– znajomość przepisów Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– znajomość obsługi programu finansowo – księgowego F-K Firmy Mieszczanin,
– znajomość obsługi programu do ewidencji środków trwałych Firmy ENOVA.

– predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej (kwestionariusz-zatrudnienie )oraz w sekretariacie),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej ( oświadczenie  ) oraz w sekretariacie),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 7/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko nr 6/2020

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w dziale wspólnot mieszkaniowych i lokali
(nr 6/2020)
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na lokale użytkowe, garaże, boksy i reklamy,
  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokali użytkowych powierzonych do zarządzania,
  przygotowywanie umów  najmu,
  przygotowywanie wniosków do Prezydenta Miasta Kielce, w sprawach najmu lokali, reklam,
  kwalifikacja i rozliczanie remontów lokali użytkowych,
 • Warunki pracy:
  narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce, jak również na terenie województwa świętokrzyskiego, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:
  Wykształcenie: wyższe preferowane  z zakresu budownictwa,
  – obywatelstwo polskie,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  – minimum 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 • Pozostałe wymagania dodatkowe:

prawo jazdy kat B,
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Uchwały Nr IX/157/2003 Rady Miejskiej w Kielcach wraz z póź. zm.;
Zarządzenia Nr 166 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2003 r. ze zm., Kodeksu cywilnego w zakresie najmu i dzierżawy, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy prawo budowlane,

– predyspozycje kandydata: odporność na stres, biegła obsługa komputera, komunikatywność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole,

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – CV i list motywacyjny,
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej: kwestionariusz-zatrudnienie oraz w sekretariacie),
  – oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oświadczenie oraz w sekretariacie),
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
  -oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 października 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 6/2020 r.) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko nr 5/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko inspektora w Dziale technicznym
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 5/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Piekarski zam. Kielce.

Pan Krzysztof Piekarski podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania merytoryczne i ogólne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegał odpowiadał bardzo dobrze. Komisja uznała, że wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują kandydata do objęcia ww. stanowiska.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
inspektora w dziale technicznym

(nr 5/2020)

     Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, kandydata zakwalifikowano do następnego etapu.

 


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor w Dziale technicznym
(nr 5/2020)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:
  – bieżąca kontrola zasobów MZB pod względem zagrożeń bezpieczeństwa ich użytkowania oraz potrzeb remontowych, modernizacyjnych urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych
  nadzór i planowanie prac remontowych, modernizacyjnych
  przygotowywanie warunków technicznych w zakresie urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych
  przyjmowanie zgłoszeń o awariach i koordynowanie ich usuwania.

Warunki pracy:

narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe techniczne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Dozoru do 15 KV
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Eksploatacji do 15 KV
biegła obsługa komputera (Word, Excel oraz programów do kosztorysowania)
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
– minimum 5 letni staż pracy

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,
prawo jazdy kat B,
mile widziana znajomość technologii urządzeń dźwigowych (dźwigów osobowych)
mile widziane uprawnienia UDT w zakresie konserwacji dźwigów osobowo – towarowych
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej kwestionariusz-zatrudnienie (DOC) ),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oswiadczenia (DOC)),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  16 września 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 5/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Uroczyste otwarcie zespołu 14 lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 240 w Kielcach

Prezydent Miasta Kielce

zaprasza

na uroczyste otwarcie zespołu 14 lokali mieszkalnych
przy ulicy 1 Maja 240 w Kielcach (tzw. Jeziorany)
które odbędzie w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00.

Jest to zakończenie II etapu inwestycji w którym powstało 14 lokali mieszkalnych współfinansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Do 2023 roku powstanie łącznie 78 lokali mieszkalnych.
Obiekty będą zasilane w ciepło i ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nabór na wolne stanowisko nr 4/2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko inspektora w Dziale technicznym w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach

(nr 4/2020)

 

 Informujemy, że konkurs na stanowisko został unieważniony.

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na stanowisko 
inspektora w dziale technicznym

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, kandydata zakwalifikowano do następnego etapu.


p.o. Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale technicznym (nr 4/2020)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:

– bieżąca kontrola zasobów MZB pod względem zagrożeń bezpieczeństwa ich użytkowania oraz potrzeb remontowych, modernizacyjnych urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych
– nadzór i planowanie prac remontowych, modernizacyjnych
– przygotowywanie warunków technicznych w zakresie urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych
– przyjmowanie zgłoszeń o awariach i koordynowanie ich usuwania.

Warunki pracy:
narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:

– Wykształcenie:  średnie techniczne lub wyższe techniczne
– uprawnienia budowlane
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Dozoru
– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Eksploatacji
– biegła obsługa komputera (Word, Excel oraz programów do kosztorysowania)
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
– minimum 5 letni staż pracy

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,
prawo jazdy kat B,
mile widziana znajomość technologii urządzeń dźwigowych (dźwigów osobowych)
mile widziane uprawnienia UDT w zakresie konserwacji dźwigów osobowo – towarowych
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej kwestionariusz-zatrudnienie (DOC) ),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oświadczenie (DOC)),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  20 sierpnia 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 4/2020 r.) na adres:

Miejski Zarząd Budynków
w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta, prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Obniżka czynszu w centrum Kielc (wybrane branże)

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 lipca 2020r.

od 1 sierpnia umożliwiamy obniżkę czynszu za najem lokali użytkowych, będących
w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, dla najemców prowadzących działalność
w centrum Kielc w branżach preferowanych, zanikających i chronionych, organizacji pożytku publicznego oraz najemców długoletnich.

Czynsz za najem lokalu użytkowego może zostać obniżony przez 12 miesięcy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym wniosek o obniżkę czynszu został pozytywnie rozpatrzony.

Branże, które mogą skorzystać z obniżonego czynszu:

 • księgarnie,
 • antykwariaty,
 • kina, muzea
 • galerie wystawiennicze,
 • biura podróży, turystyka
 • rękodzielnictwo, rzemiosło artystyczne
 • usługi maglowania, prasowania
 • usługi fryzjerskie
 • usługi pralnicze,
 • usługi szewskie,
 • usługi krawieckie, kuśnierskie
 • usługi modniarstwa, kapelusznictwa
 • usługi naprawy, serwisowe sprzętu AGD, RTV
 • usługi fotograficzne,
 • usługi ślusarskie, szklarskie
 • usługi tapicerskie, stolarskie
 • usługi kaletnictwa,
 • usługi zegarmistrzowskie,
 • usługi złotnictwa artystycznego,
 • usługi grawerskie w kamieniu i w metalu,
 • usługi małej poligrafii,
 • usługi lutnictwa, metaloplastyki

Za Centrum Miasta Kielce uważa się  obszar pomiędzy ulicami: Żelazna – Czarnowska –IX Wieków Kielc – Bodzentyńska – Kościuszki – Św. Leonarda – Ewangelicka – Śniadeckich – Seminaryjska – Ogrodowa –  Żytnia, określony w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

Za najemcę długoletniego uważa się najemcę lokalu użytkowego, który wynajmuje nieprzerwanie ten sam lokal użytkowy, będący w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach od co najmniej dziesięciu lat, niezależnie od jego lokalizacji na terenie Miasta Kielce.

Przez organizacje pożytku publicznego należy rozumieć organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku), które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

    

 • Wniosek o obniżkę czynszu z tytułu prowadzenia działalności w Centrum Miasta Kielce stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  272 /2020

 

 • Wniosek o obniżkę czynszu z tytułu co najmniej 10-letniego okresu najmu lokalu użytkowego stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr  272 /2020

należy składać:

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr  272 /2020   Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 10 lipca 2020r. Kontakt w powyższej sprawie pod numerami :

 • tel. : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

 

Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowak-Jeziorańskiego 53 w Kielcach – Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną wraz z naprawą kominów oraz orynnowania.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie:

Przebudowy obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowak-Jeziorańskiego 53 w Kielcach – Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną wraz z naprawą kominów oraz orynnowania.

 

Dokumenty:

Druki książeczek czynszowych

     Najemcy lokali, którzy przy dokonywaniu opłat za mieszkanie nie korzystają z drukowanych książeczek czynszowych  proszeni są o zgłoszenie tego faktu w terminie do 31.08.2020 do Miejskiego Zarządu Budynków poprzez:

– formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie http://mzb.kielce.pl/kontakt/

– za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mzb.kielce.pl

– listownie na adres Miejskiego Zarządu Budynków (25-004 Kielce, ul. I.J. Paderewskiego 20)

– pisemnie do skrzynki odbiorczej znajdującej się w wejściu do biura MZB – ul. Paderewskiego 20.

Do pobrania: Druk oświadczenia rezygnacji z książeczki opłat

Program Mieszkanie za Remont

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta  nr 266/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, Miejski Zarząd Budynków wspólnie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach przystępuje do realizacji Programu „Mieszkanie za remont”.
Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Dyrektor MZB wyznaczył z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, 9 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.


Informacja zamieszczona poniżej zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie MZB i Urzędu Miasta Kielce oraz stronach internetowych MZB i Urzędu Miasta.

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 1800 zł – 3000 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1200 zł – 1800 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. B. Chrobrego 83/63 05.08.2020 r. w godz.   8.30 – 10.30
2. Jagiellońska 34/44 04.08. 2020 r. w godz.   8.30 – 10.30
3. Jagiellońska 47/18 04.08. 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00
4. Jagiellońska 60/19 04.08. 2020 r. w godz. 13.30 – 15.30
5. Klonowa 38/8 06.08. 2020 r. w godz. 13.30 – 15.30
6. Lecha 7/16 05.08. 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00
7. Marszałkowska 51/14 06.08. 2020 r. w godz.   8.30 – 10.30
8. Piekoszowska 46/ 05.08. 2020 r. w godz. 13.30 – 15.30
9. Warszawska 97/75 06.08. 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 38.

Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii koronowirusa COVID – 19 (maseczki zasłaniające nos i usta).

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 10.08.2020 r. włącznie.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (Wniosek do pobrania link), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

 1. Wynagrodzenia za pracę: w tym umów na czas nieokreślony, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.
 2. Prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwanej emerytury, renty, renty rodzinnej.
 4. Pobieranych zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków przedemerytalnych.
 5. Uzyskanych odpraw i nagród pieniężnych.
 6. Pobieranych dodatków kombatanckich i dodatków kompensacyjnych.
 7. Uzyskiwanych stypendiów studenckich.
 8. Pobieranych alimentów.
 9. Uzyskiwanych dodatków za rozłąkę.
 10. Uzyskiwanych dywidend i innych dochodów np. z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.
 1. Pobieranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku, w tym: z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 2. Uzyskiwanych świadczeń opiekuńczych, w tym: świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, z tytułu zasiłku dla opiekuna.
 3. Uzyskiwanego świadczenia rodzicielskiego.
 4. Uzyskiwanych świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.
 5. Prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Rozmiar tekstu
Kontrast