III Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych

Informacja

Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Mając na względzie utrudnienia związane z prowadzeniem działalności w warunkach panującej nadal epidemii, Prezydent Miasta Kielce wprowadził kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, najemców i organizacji pozarządowych, którzy są użytkownikami komunalnych lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków.

W dniu 29 maja podpisane zostało Zarządzenie Nr  215 /2020 Prezydenta Miasta umożliwiające ubieganie się o obniżkę czynszu w miesiącu czerwcu 2020 r.

Jest to już III Pakiet MZB wsparcia dla najemców, który daje możliwość skorzystania z obniżki czynszu w czasie trwania epidemii koronawirusa w 2020 r. Czynsz po spełnieniu warunków określonych w Zarządzeniu wynosić będzie 40% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu obowiązującego w miesiącu marcu 2020 r. Obniżka może zostać udzielona na pisemny umotywowany wniosek najemcy prowadzącego działalność, której możliwość została prawnie ograniczona czasowo na skutek wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i innych aktów prawnych z tym związanych, jak również najemców, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Wniosek  stanowiący Załącznik (docx) do Zarządzenia Nr  215 /2020 wraz z oświadczeniami o:

lub

należy złożyć do dnia 12 czerwca 2020r. :

  • do Miejskiego Zarządu Budynków, ul. Paderewskiego 20 , lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej  biuro@mzb.kielce.pl, lub

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr  215 /2020   Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 maja 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

  • tel. : 41 36 76 720
  • fax: 41 36 76 917

Zestawienie pakietów pomocowych