Nabór na wolne stanowisko nr 1/2024

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

na stanowisko zastępca kierownika w Dziale technicznym
w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach
(nr 1/2024)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ilona Hen zam. Kielce.

 

Pani Ilona Hen spełniła wszystkie wymagania niezbędne na stanowisku, którego dotyczył nabór. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała zadowalających odpowiedzi, potwierdzając tym samym predyspozycje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 


Informacja o liczbie kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
Zastępca kierownika w Dziale technicznym
(nr 1/2024)

 

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu zakwalifikowano 1 kandydata.

 


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Zastępca kierownika w Dziale technicznym
(nr 1/2024)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

  • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
  • Główne obowiązki:
    – Ścisła współpraca z Kierownikiem Działu technicznego w zakresie zadań komórki,
    Nadzór nad bieżącą kontrolą zasobów powierzonych pracownikom Działu technicznego pod względem bezpieczeństwa i efektywności ich użytkowania, konserwacji, potrzeb remontowych, usuwania występujących zagrożeń oraz utrzymania porządku.
    –  Nadzór nad przygotowaniem procesu projektowania zadań inwestycyjnych i remontowych objętych planem rzeczowo – finansowym w danym roku kalendarzowym.

Warunki pracy:
narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe  techniczne
– uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia uprawniające do zajmowania stanowisk technicznych
biegła obsługa komputera (Word, Excel)
– obywatelstwo polskie,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
– minimum 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 lata na podobnym stanowisku

 

Pozostałe wymagania dodatkowe:

 – mile widziana znajomość programów do kosztorysowania,
– umiejętność dokonywania analiz i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,
prawo jazdy kat B,
wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Docx  PDF),
– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Docx PDF ),
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę (Docx PDF) o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  19 stycznia 2024 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w Punkcie Obsługi lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 1/2024 r.) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynkóww Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.
2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem
3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.
5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7) Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.
8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat i parter Punkt Obsługi).
9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,