PROGRAM SPŁATY ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

W dniu 22 października 2019 Zarządzeniem  Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce został  wprowadzony Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego).

Program jest adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi. Celem programu jest m.in.: zmniejszenie zaległości czynszowych, wypracowanie nawyku regulowania opłat, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa utrzymania w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Przedmiotem programu jest wykonywanie świadczeń innego rodzaju niż płatności pieniężne, zastępczo w zamian za zaległości czynszowe. W ramach zawartych porozumień wykonywane mogą być m.in. prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne na rzecz  Miasta Kielce.

W programie mogą uczestniczyć osoby, posiadające zaległości czynszowe za lokal za co najmniej cztery pełne okresy płatności, spełniające określone kryteria dochodowe.

Wartość stawki godzinowej w ramach świadczonych prac w 2022 r. wynosi 19,70zł.

Wnioski w sprawie spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) można pobierać i składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 464/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dn. 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) zmienionego Zarządzeniem Nr 24/2021 z dn. 29 styczna 2021.