Ogłoszenia

III Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych

Informacja

Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Mając na względzie utrudnienia związane z prowadzeniem działalności w warunkach panującej nadal epidemii, Prezydent Miasta Kielce wprowadził kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, najemców i organizacji pozarządowych, którzy są użytkownikami komunalnych lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków.

W dniu 29 maja podpisane zostało Zarządzenie Nr  215 /2020 Prezydenta Miasta umożliwiające ubieganie się o obniżkę czynszu w miesiącu czerwcu 2020 r.

Jest to już III Pakiet MZB wsparcia dla najemców, który daje możliwość skorzystania z obniżki czynszu w czasie trwania epidemii koronawirusa w 2020 r. Czynsz po spełnieniu warunków określonych w Zarządzeniu wynosić będzie 40% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu obowiązującego w miesiącu marcu 2020 r. Obniżka może zostać udzielona na pisemny umotywowany wniosek najemcy prowadzącego działalność, której możliwość została prawnie ograniczona czasowo na skutek wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i innych aktów prawnych z tym związanych, jak również najemców, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Wniosek  stanowiący Załącznik (docx) do Zarządzenia Nr  215 /2020 wraz z oświadczeniami o:

lub

należy złożyć do dnia 12 czerwca 2020r. :

 • do Miejskiego Zarządu Budynków, ul. Paderewskiego 20 , lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej  biuro@mzb.kielce.pl, lub

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr  215 /2020   Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 maja 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

 • tel. : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

Zestawienie pakietów pomocowych

Nabór na wolne stanowisko nr 1/2020

p.o. Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor w Dziale technicznym
(nr 1/2020)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób w MZB w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%

 • Liczba lub wymiar etatu: 1.0
 • Główne obowiązki:

– bieżąca kontrola zasobów MZB pod względem zagrożeń bezpieczeństwa ich użytkowania oraz potrzeb remontowych, modernizacyjnych urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych

nadzór i planowanie prac remontowych, modernizacyjnych

przygotowywanie warunków technicznych w zakresie urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych

przyjmowanie zgłoszeń o awariach i koordynowanie ich usuwania.

Warunki pracy:
narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe

miejsce pracy: w siedzibie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20, na terenie gminy Kielce.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe techniczne

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku: Dozoru

– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku: Eksploatacji

biegła obsługa komputera (Word, Excel oraz programów do kosztorysowania)

– obywatelstwo polskie,

– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,

– minimum 5 letni staż pracy

Pozostałe wymagania dodatkowe:

– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,

prawo jazdy kat B,

mile widziana znajomość technologii urządzeń dźwigowych (dźwigów osobowych)

mile widziane uprawnienia UDT w zakresie konserwacji dźwigów osobowo – towarowych

wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

– znajomość: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

–  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ukończone kursy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej kwestionariusz-zatrudnienie (DOC) ),

– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony internetowej oswiadczenia (DOC)),

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,

– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

*Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko (nr 1/2020 r.) na adres:

 

Miejski Zarząd Budynków

w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25 – 004 Kielce

Dodatkowe informacje:

1) Nabór jest prowadzony w dwóch etapach.

2) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem

3) Przed rozpoczęciem kolejnego etapu postępowania konkursowego kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4) Dokumenty złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu.

5) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7)Kandydatów, którzy w ramach procedury naboru zajmą dalszą pozycję niż piąta prosimy o odbiór osobisty dokumentów po zakończeniu procedury naboru w pok. 302. Dokumentów nieodebranych nie odsyłamy.

8) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana na stronie www.mzb.kielce.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Miejskim Zarządzie Budynków w gablocie (II piętro sekretariat).

9) Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych

Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych

 

Informujemy, że Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta, przedstawił Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych.

Pakiet przygotowany jest w odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Michała Brauna oraz Annę Myślińską, a także uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Miasto Kielce wprowadza wiele ułatwień dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań zleconych przez miasto.

Wprowadzone w miesiącu kwietniu i maju, Pakiety MZB wsparcia dla najemców i przedsiębiorców, użytkujących lokale komunalne, znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, oferują pomoc także organizacjom pozarządowym. Wiele z nich już skorzystała z możliwości obniżki czynszu do wysokości 1 zł za lokal niezależnie od wielkości lokalu.

Przypominamy, że wnioski o obniżkę czynszu za miesiąc maj należy złożyć do Miejskiego Zarządu Budynków w terminie do 11 maja 2020r.

Więcej o Pakiecie Antykryzysowym dla Organizacji Pozarządowych na stronie Urzędu Miasta www.um.kielce.pl

II Pakiet MZB wsparcia dla przedsiębiorców i najemców.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
informuje
o wprowadzeniu II Pakietu MZB wsparcia dla przedsiębiorców i najemców.

Na podstawie Zarządzenia nr 175/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 2020r w sprawie ustalenia za miesiąc maj 2020r zasad obniżki  stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z wprowadzeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, udzielamy  dalszego wsparcia przedsiębiorcom i najemcom, którzy są użytkownikami komunalnych lokali użytkowych.

II Pakiet MZB wsparcia daje najemcom możliwość skorzystania z obniżki czynszu za miesiąc maj 2020r, do wysokości 1 zł za lokal użytkowy, bez względu na wielkość powierzchni wynajmowanego lokalu użytkowego.

Obniżka może zostać udzielona na pisemny, wniosek najemcy prowadzącego działalność, której możliwość prowadzenia została prawnie ograniczona czasowo na skutek wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii jak również najemców, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Wniosek  stanowiący Załącznik nr 1 (docx)  do Zarządzenia nr 175/2020 wraz z oświadczeniami o zaprzestaniu prowadzenia działalności (docx)  bądź o znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności (docx), należy złożyć do dnia 11 maja 2020r. :

 • do Miejskiego Zarządu Budynków, ul. Paderewskiego 20 , lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej  biuro@mzb.kielce.pl, lub

Prosimy o zapoznanie się z treścią  Zarządzenia 175/2020  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

 • tel : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

Pakiet MZB wsparcia dla przedsiębiorców – najemców

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach informuje, że na podstawie wcześniejszego komunikatu umieszczonego na naszej stronie internetowej oraz zgodnie z Zarządzeniem 121/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 marca 2020r, w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu i odroczenia płatności za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z wprowadzeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, doprecyzowane zostały zasady i obszary wsparcia przedsiębiorców, którzy są  najemcami komunalnych lokali użytkowych.

Pakiet MZB wsparcia  obejmuje możliwość:  !!!! 

 • obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w zarządzie Miejskiego Zarządu    Budynków w Kielcach do 1 zł za lokal za miesiąc kwiecień 2020 roku,
 • odroczenia płatności czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych za lokal użytkowy znajdujący się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach za miesiąc maj i czerwiec 2020r
 • korekty naliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiąc kwiecień 2020 roku dla najemcy lokalu użytkowego znajdującego się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Powyższe sprawy będą rozpatrywane indywidualnie po złożeniu przez zainteresowane podmioty odpowiednich wniosków, które należy składać:

Ponadto informujemy, że:

Wobec wszystkich najemców lokali użytkowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, którzy podpisali umowy najmu przed dniem 1 marca 2020 r.,  odstępuje się od dokonania waloryzacji czynszu w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2020, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z treścią wyżej wymienionego Zarządzenia 121/2020  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 marca 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

tel : 41 36 76 720        fax: 41 36 76 917


Zestawienie pakietów pomocowych

MZB – wsparcie dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców – najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz pozostałych, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia działalności, zastosowana zostanie stawka czynszu w wysokości 1 zł od najmowanego lokalu, niezależnie od jego wielkości, za miesiąc kwiecień 2020 roku.

Jednocześnie odroczone zostaną terminy płatności czynszu za kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec 2020 roku.

Ustalenie stawki czynszu za miesiąc kwiecień oraz odroczenie może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioski, które będą rozpatrywane indywidualnie, należy składać :

Wzór wniosku zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl.

Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

tel : 41 36 76 720

fax: 41 36 76 917

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, informuje, że po opracowaniu przez rząd tzw. pakietu osłonowego dla firm w związku z koronawirusem, który ma pomóc biznesowi przetrwać obecną, trudną sytuację w Polsce, jego przepisy wprowadzone zostaną do ogłoszonego pakietu przez Miasto Kielce, a pomoc dla przedsiębiorców zostanie rozszerzona.

Odwołanie Przetargu z Dnia 16.03.2020 na najem lokali..

Komunikat MZB

PRZETARG Z DNIA 16.03.2020r. NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 

ZOSTAJE ODWOŁANY

W ZWIĄZKU Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI Z TYTUŁU EPIDEMII KORONAWIRUSA

 O WZNOWIENIU TERMINU PRZETARGU POWIADOMIMY NA STRONIE MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW W               KIELCACH www.mzb.kielce.pl

W SPRAWIE ZWROTU WADIUM PROSIMY O KONTAKT

TELEFONICZNY 41 367 67 20 WEW. 46, kom. 512 436 011

lub e-mail: biuro@mzb.kielce.pl

INFORMACJA MZB W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, najemców, pracowników oraz mieszkańców regionu,
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach wprowadza działania, które mają na celu zabezpieczenie przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19.

Prosimy, aby w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw odbywało się :

–  za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mzb.kielce.pl,
–  przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:
http://mzb.kielce.pl/kontakt/
–  lub telefonicznie w godzinach pracy MZB pod
nr tel. 41 36-76-720;  fax 41 36-76-917.

Poza godzinami pracy Miejskiego Zarządu Budynków, całodobowo działają telefony dyżurne:

Pogotowie Techniczne       –     tel. 502-314-171
Alarmowy telefon MZB     –      tel. 515-012-110

W siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przy ul. Paderewskiego 20 zastosowano w niektórych obszarach związanych bezpośrednio z obsługą klientów, ograniczenia w poruszaniu się Interesantów.
Interesanci będą przyjmowani w pomieszczeniach ze specjalnie przygotowanymi okienkami. Prosimy o dostosowanie się do ograniczeń i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności.

W przypadku zaobserwowania objawów koronawirusa, należy dzwonić pod bezpośrednio pod nr alarmowy 112 lub powiadomić telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną pod nr tel.   41 345  46  22   lub   606 370 108

Informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus

SZANSA NA ZNALEZIENIE ATRAKCYJNEJ PRACY I ZMIANĘ ŻYCIA NA LEPSZE

SZANSA NA ZNALEZIENIE ATRAKCYJNEJ PRACY I ZMIANĘ ŻYCIA NA LEPSZE

Informujemy, że MOPR uruchomił projekt pn „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc.”

Program dedykowany jest w szczególności do mieszkańców budynków zarządzanych przez MZB położonych przy ul. Skibińskiego, ul. Hutniczej i tzw. Jeziorany.

Więcej na stronie: Urzędu Miasta Kielce  oraz MOPR